Projects

Spash 5 Liter Agriculture Drone

Spash 5 Liter Agriculture Drone

https://spash.ir/wp-content/uploads/2021/08/5L-X6.mp4 پهپاد تجاری اسپاش تولید داخل بوده و از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا برای طراحی و ساخت این پهپاد استفاده شده. این پهپاد در چهار مدل 20 لیتری، 16 لیتری، 10 لیتری و 5 لیتری تولید شده است. از ویژگی های اصلی ...

Spash 10 Liter Agriculture Drone-6 Motor

Spash 10 Liter Agriculture Drone-6 Motor

https://spash.ir/wp-content/uploads/2021/08/10L-X6.mp4 پهپاد تجاری اسپاش تولید داخل بوده و از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا برای طراحی و ساخت این پهپاد استفاده شده. این پهپاد در چهار مدل 20 لیتری،16 لیتری، 10 لیتری و 5 لیتری تولید شده است. از ویژگی های اصلی این ...

Spash 16 Liter Agriculture Drone-6 Motor

Spash 16 Liter Agriculture Drone-6 Motor

https://spashuav.ir/wp-content/uploads/2021/08/16-liter-Final-1.mp4 پهپاد تجاری اسپاش تولید داخل بوده و از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا برای طراحی و ساخت این پهپاد استفاده شده. این پهپاد در چهار مدل 20 لیتری،16 لیتری، 10 لیتری و 5 لیتری تولید شده است. از ویژگی های اصلی این ...

Spash 20 Liter Agriculture Drone-4 Motor

Spash 20 Liter Agriculture Drone-4 Motor

https://spash.ir/wp-content/uploads/2021/08/20L-X9-Plus-Final-1.mp4 پهپاد سمپاش اسپاش تولید داخل بوده و از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا برای طراحی و ساخت این پهپاد استفاده شده. این پهپاد در چهار مدل 20 لیتری،16 لیتری، 10 لیتری و 5 لیتری تولید شده است. از ویژگی های اصلی این ...

Spash 20 Liter Agriculture Drone-6 Motor

Spash 20 Liter Agriculture Drone-6 Motor

https://spash.ir/wp-content/uploads/2021/08/20L-X9-1.mp4 پهپاد سمپاش اسپاش تولید داخل بوده و از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا برای طراحی و ساخت این پهپاد استفاده شده. این پهپاد در چهار مدل 20 لیتری،16 لیتری، 10 لیتری و 5 لیتری تولید شده است. از ویژگی های اصلی این ...

Spash 20 Liter Agriculture Drone-8 Motor

Spash 20 Liter Agriculture Drone-8 Motor

https://spash.ir/wp-content/uploads/2021/08/20L-x6-1.mp4 پهپاد سمپاش اسپاش تولید داخل بوده و از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا برای طراحی و ساخت این پهپاد استفاده شده. این پهپاد در چهار مدل 20 لیتری،16 لیتری، 10 لیتری و 5 لیتری تولید شده است. از ویژگی های اصلی این ...

Spash Firefighting drone

Spash Firefighting drone

https://spash.ir/wp-content/uploads/2021/08/30L-X9-Plus.mp4 پهپاد سمپاش اسپاش تولید داخل بوده و از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا برای طراحی و ساخت این پهپاد استفاده شده. این پهپاد در چهار مدل 20 لیتری،16 لیتری، 10 لیتری و 5 لیتری تولید شده است. از ویژگی های اصلی این ...

Spash 30 Liter Agriculture Drone

Spash 30 Liter Agriculture Drone

https://spash.ir/wp-content/uploads/2021/08/30L-X9-Plus.mp4 پهپاد سمپاش اسپاش تولید داخل بوده و از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا برای طراحی و ساخت این پهپاد استفاده شده. این پهپاد در چهار مدل 20 لیتری،16 لیتری، 10 لیتری و 5 لیتری تولید شده است. از ویژگی های اصلی این ...